Obchodní podmínky

I. Platnost

Dodávky, výkony a nabídky společnosti i při použití jednoho nebo více telekomunikačních prostředků jsou prováděny výlučně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky jsou považovány za rámcovou dohodu i pro všechny další právní úkony mezi smluvními stranami. K obchodním podmínkám zákazníka se nepřihlíží.

II. Uzavření smlouvy

(a) Znázornění sortimentu na počítačích adresovatelných prostřednictvím internetu nepředstavuje závaznou nabídku ve smyslu § 1731 a násl. OZ (zák. č 89/2012 Sb.), nýbrž pouze nezávazné informace poskytnuté zákazníkovi, aby tento mohl zvážit případnou objednávku. Zákazník bere na vědomí, že veškeré obrázky a ilustrace představují pouze symbolické fotografie, a že může dojít k odchylkám mezi fotografií a produktem.
(b) Závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy učiní zákazník prostřednictvím internetu, emailu, telefonu nebo pomocí jiných komunikačních prostředků. Takto učiněná nabídka je pro zákazníka závazná po přiměřenou lhůtu, minimálně je však zákazník touto nabídkou vázán do doby dodacího termínu objednávky (pří určení dodacího termínu je třeba zohlednit čl. 6 odst. a a b).
(c) Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy naše společnost příjme objednávku potvrzením zakázky, které zašle emailem či faxem na kontaktní údaje zákazníka, nebo konkludentně tím, že zákazníkovi odešle objednaný produkt, popř. že zákazníkovi potvrdí odeslání e-mailovou zprávou (potvrzení o odeslání).
(d) Pokud nabídku zákazníka nepřijmeme, je o tom zákazník neprodleně informován. Již realizovaná protiplnění zákazníka budou neprodleně vrácena. Nároky zákazníka z důvodu nemožností splnění smlouvy, popř. nepřijetí nabídky jsou vyloučené.

III. Cena

(a) Všechny námi uvedené ceny jsou, pokud není uvedeno nic jiného, uváděny bez daně z přidané hodnoty. Náklady, které vzniknou odesláním předmětu koupě na dodací adresu sdělenou zákazníkem, nejsou v uvedených cenách obsaženy.
(b) Pro objednávky platí: do hodnoty objednávky 2199 Kč netto je pro běžné balíkové zásilky účtován paušál na náklady na dopravu ve výši 100 Kč, od hodnoty objednávky 2.200 Kč netto nejsou náklady na dopravu účtovány, pokud není se zákazníkem domluveno alternativní řešení nákladu na dopravu.

IV. Platební podmínky, úroky z prodlení

(a) Pokud není dohodnuto nic jiného, jsou naše pohledávky splatné netto během 10 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. Skonto je možně uplatnit pouze v případě, že tak bude mezí smluvními stranami výslovně ujednáno. V případě prodlení s platbou, a to i dílčích plateb, pozbývají platnosti i případné dohody o skontu. Platby zákazníka jsou považovány za uhrazené až v okamžiku připsání na náš obchodní účet.
(b) V případě prodlení zákazníka s jakoukoliv platbou jsme oprávněni požadovat podle našeho uvážení náhradu skutečně vzniklé škody i úroky z prodlení platby v zákonné výši. Úroky z prodlení jsou splatné vždy k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.

V. Výlohy za upomínky a inkaso

Zákazník se zavazuje, že v případě prodlení uhradí věřiteli výlohy vzniklé v souvislosti s uplatněním pohledávky. V případě, že věřitel uplatňuje pohledávku sám, zavazuje se dlužník uhradit věřiteli vedle úroků z prodlení částku 150 Kč za každou upomínku (účtovanou po druhé zaslané upomínce) a částku 500 Kč za pololetí za udržování evidence tohoto závazkového vztahu. Pokud věřitel uplatněním pohledávky pověří třetí osobu, zavazuje se dlužník vedle úroků z prodlení věřiteli uhradit náklady spojené s vymáháním pohledávky v minimální výši 1 500 Kč.

VI. Dodaci lhůta, dodávka

(a) Dodávka je realizována na základě příslušné dohody se zákazníkem. Potvrzený dodací termín se přitom vztahuje k dodání zboží z provozovny. Jsme oprávněni jednostranně prodloužit dodací termíny a dodací lhůty maximálně o jeden týden. Až po uplynutí této lhůty může zákazník po stanovení přiměřené dodatečné lhůty od smlouvy odstoupit, neuplatní-li se ustanovení v odst. 2 těchto podmínek.
(b) Pokud včasné provedení objednávky narazí ze zvláštních důvodů (např. nutnost nákupu objednaného zboží od zahraničního výrobce) na obtíže, jsme nuceni ihned kontaktovat zákazníka a domluvit následné řešení .
(c) Zákazníkovi nepřísluší právo na náhradu škody z důvodu prodlení s dodáním, jestliže tato škoda nebyla způsobena úmyslně či z hrubé nedbalosti .
(d) Nebezpečí škody na věci přechází na zákazníka v okamžiku předání zboží prvnímu přepravci pro přepravu zákazníkovi na jím určenou adresu. Naše společnost odevzdá věc zákazníkovi předáním prvnímu dopravci k přepravě pro zákazníka. Zároveň umožníme zákazníkovi uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.
(e) Pokud zákazník zboží nepřevezme v souladu s dohodou, jsme po marném uplynutí dodatečné lhůty oprávněni zboží uskladnit u nás. Za toto bude zákazníkovi účtován skladovací poplatek ve výší 0,1% fakturované částky brutto za každý započatý kalendářní den. Současně jsme oprávnění trvat na splnění smlouvy.
(f) Jestliže s tím budeme v konkrétním případě souhlasit, je zákazník při zaplacení částky 10 % fakturované částky brutto oprávněn zakázku nebo její částí do okamžiku odeslání zboží zákazníkovi písemně stornovat.

VII. Práva z vadného plnění

(a) Práva zákazníka z vadného plnění plníme ve všech případech podle našeho uvážení bud' výměnou, opravou v rámci přiměřené lhůty nebo snížením ceny. Oprava je prováděna v naší společnosti. Vadné zboží je nutno na základě našeho požadavku na náklady zákazníka zaslat na naší adresu, zákazník může od smlouvy odstoupit pouze tehdy, pokud je-li vada podstatná a není odstranitelná výměnou nebo opravou.
(b) Nároky na náhradu škody zákazníka v případě odstranění vady opravou nebo výměnou lze uplatnit pouze tehdy, pokud jsme v prodlení se splněním nároků z vadného plnění Toto ujednání neplatí, jedná-li se o škodu způsobenou úmyslně či z hrubé nedbalosti.
(c) Práva z vadného plnění se promlčují nejpozději ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne, kdy toto právo mohlo být uplatněno poprvé.
(d) Pokud zákazník tvrdí, že výrobek vykazuje vadu, lze z toho vyplývající nároky, zejména nároky zodpovědnosti za vady nebo náhradu škody, uplatnit pouze tehdy, pokud zákazník prokáže, že vada existovala už v okamžiku odeslání zboží; to platí rovněž v prvních šesti měsících od odeslání. Zákazník je povinen ve smyslu § 2104 a násl. OZ kromě toho zboží po odeslání neprodleně, nejpozději však do 7 pracovních dnů, zkontrolovat. Zjištěné vady je povinen nám neprodleně, nejpozději však během tří pracovních dnů po jejich zjištění, sdělit s uvedením druhu a rozsahu vad. Skryté vady je nutno neprodleně, nejpozději však během tří pracovních dnů po jejich zjištění, písemně reklamovat. Pokud není vada reklamována nebo není reklamována včas, považuje se zboží takto za schválené a bezvadné. V případě skrytě vady může zákazník uplatnit práva z vady nejpozději do 12-ti měsíců po odevzdání věci.
(e) Pokud jsou části zboží nebo zboží samotné v rámci opravy vyměněny, ponecháváme si vadné díly k následné expertíze.
(f) Za části zboží, které jsme koupili od některého z dodavatelů, poskytujeme záruku v rámci záručních nároků, které nám samotným přísluší vůči tomuto dodavateli. Délka této záruky a podmínky jejího uplatnění je uvedena v záručních podmínkách, které budou přiloženy k dodanému zboží.

VIII. Místo plnění

Místem plnění je sídlo společnosti, zapsané v OR

IX. Náhrada škody

Veškeré nároky na náhradu škody jsou vyloučeny. To neplatí pro případ hrubé nedbalosti, úmyslu či škody na zdraví. Existence hrubé nedbalosti je povinen prokázat poškozený. Ustanovení o náhradě škody, která jsou obsažená v těchto obchodních podmínkách nebo jsou ujednaná jiným způsobem, platí i tehdy, pokud je nárok na náhradu škody uplatněn vedle nároku za vadné plnění. V případě nedodržení případných podmínek pro montáž, uvedení do provozu a použití je jakákoliv náhrada škody vyloučena. Vyloučeno je v každém případě ručení za ušlý zisk, za náhradu následných škod a škod na majetku, ručení za škody z nároku třetích osob, za smluvní pokuty, škody v důsledku opožděné dodávky nebo nedodání, za penále, která je zákazník případně povinen zaplatit třetí osobě, a za náklady v souvislosti s demontáží a montáží reklamovaných dílů.

X. Ručení za škodu způsobenou vadou výrobku

Regresní pohledávky ve smyslu § 2939 odst 2 OZ v případě odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku jsou-li vyloučeny, ledaže by oprávněná osoba prokázala, že chyba byla způsobena v našem okruhu působnosti, a že byla způsobena například hrubou nedbalosti.

XI. Výhrada vlastnictví a její uplatnění

Veškeré zboží dodáváme s výhradou vlastnictví a zboží zůstává až do úplného zaplacení naším majetkem. Uplatnění výhrady vlastnictví představuje odstoupení od smlouvy pouze tehdy, pokud je výslovně deklarováno. V případě vrácení zboží jsme oprávněni účtovat vzniklé náklady související s transportem a manipulací. V případě přístupu třetích osob ke zboží s výhradou vlastnictví zejména v důsledku zástavy se zákazník zavazuje na naše vlastnictví upozornit a neprodleně nás informovat. Zákazník nesmí do úplné úhrady neuhrazených pohledávek z titulu kupní ceny zbožím s výhradou vlastnictví disponovat, zejména jej prodávat, zastavovat nebo půjčovat. Zákazník nese za zboží s výhradou vlastnictví plné riziko, zejména riziko zničení, ztráty nebo zhoršení.

XII. Volba práva, sídlo soudu

Platí české právo. Aplikovatelnost obchodního práva OSN (Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží) je výslovně vyloučena. Smluvním jazykem je čeština, Smluvní strany se dohodly na české, vnitrostátní jurisdikci. Pro rozhodování všech sporů vzniklých z této smlouvy je místně příslušný výlučně věcně příslušný soud podle sídla naší společnosti.

XIII. Ochrana dat, změna adresy a autorské právo

(a) Zákazník uděluje souhlas, abychom při plnění této smlouvy za použití prostředků ukládali a zpracovávali také jeho osobní údaje obsažené v kupní smlouvě, popř. v objednávce, a to jméno, adresa, kontaktní data (telefonní číslo, e-mailová adresa atd.). Zákazník nás opravňuje k používání svých osobních údajů za účelem zasílání prospektů či reklamních materiálů poštou a ve formě e-mailů. Tento souhlas může zákazník kdykoliv odvolat e-mailem na adrese reklamace@dbtoner.cz.
(b) Zákazník je povinen nám oznámit změny své adresy bydliště, popř. sídla podnikání, pokud ještě není zcela oboustranně splněn právní úkon, který je předmětem uzavřené smlouvy. Pokud je toto sdělení opomenuta, jsou prohlášení považována za doručena i tehdy, pokud jsou odeslána na poslední uvedenou adresu.
(c) Veškeré fotografie jsou chráněny autorským právem
(d) Veškerý obsah, návrhy, katalogy, prospekty jsou chráněny autorským právem a budou vždy naším duševním vlastnictvím, zákazník neobdrží žádný druh práv k použití nebo zhodnocení.